Πισίνες χτιστές (από μπετόν)

Η πισίνα καλουπώνεται εξαρχής και χτίζεται από μπετόν ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

Οι χτιστές πισίνες κατασκευάζονται από μπετόν (στο στάδιο της σκυροδέτησης προβλέπεται ο εντοιχισμός των δικτύων και των φωτιστικών), ακολουθεί το σοβάτισμα με στεγανή, πατητή τσιμεντοκονία και η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας με ειδικού τύπου πλακάκι ή χρώμα.
Οι πισίνες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite) έχουν τη δυνατότητα να πάρουν οποιοδήποτε ακανόνιστο σχήμα. Μετά από την εκσκαφή τοποθετούνται στα τοιχώματα τα υδραυλικά και τα ηλεκτρικά δίκτυα, καθώς και ένα πλέγμα σιδήρου. Στο τέλος, εκτοξεύεται με πίεση σκυρόδεμα χωρίς να χρειάζεται να κατασκευαστεί ξυλότυπος.
Το τοιχίο της πισίνας πρέπει να είναι στεγανό, κάτι που επιτυγχάνεται με πρόσμειξη στεγανωτικών μάζας κατά τη σκυροδέτηση και με επαλείψεις στη συνέχεια.

Περισσότερα

Πισίνες προκάτ

Συναρμολογείται και τοποθετείται αμέσως μετά από την εκσκαφή.

Οι προκατασκευασμένες πισίνες ( προκατ πισίνες), ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησής τους, χωρίζονται σε μόνιμες και προσωρινές. Οι μόνιμες παραδίδονται με τον απαραίτητο εξοπλισμό λειτουργίας και τοποθετούνται βυθισμένες στο έδαφος πάνω σε στρώση αδρανών υλικών ή ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος. Επίσης χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι που συνδυάζουν συνθετικά υλικά (fiberglass) και εύκαμπτα φύλλα PVC. Παράγονται σε τυποποιημένες διαστάσεις, μορφές και μεγέθη σύμφωνα με το καλούπι που διαθέτει ο κατασκευαστής.
Οι προσωρινές τοποθετούνται χωρίς προεργασία πάνω στο έδαφος, σε επίπεδη και ομαλή επιφάνεια, έχουν σχήμα κυκλικό ή ορθογώνιο και απλό εξοπλισμό. Κατασκευάζονται από μια ανθεκτική μεμβράνη με μεταλλικό σκελετό, έχουν σχετικά μικρό βάθος και μεταφέρονται εύκολα.
Για την κατασκευή ή τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης πισίνας, το άνοιγμα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τις διαστάσεις της.

Περισσότερα